Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: VI

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad V Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o pracy komisji Rady Miejskiej w 2010 roku.
 8. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2010 r.
 9. Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010r
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2014, z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 32,
  • przyjęcia „Programu finansowania likwidacji i utylizacji azbestu na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, na lata 2011 – 2014” – druk nr 33
  • nadania nazwy ulicom położonym w Mieście i Gminie Rydzyna (w obrębie m. Kłoda) – druk nr 34
  • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 35
  • uchylenia uchwały Nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 216; 217/2; 219/2; 839 (część); 691; położonych w m. Rydzyna oraz części działki o numerze ewidencyjnym gruntu 482 (droga) położonej w obrębie Dąbcza oraz uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dąbcze, w rejonie osiedla „Młyńska Góra” w Rydzynie – druk nr 41
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbcze i miasta Rydzyna, w rejonie osiedla „Młyńska Góra” w Rydzynie – druk nr 40
  • zmian w budżecie na 2011 rok – druk nr 36
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 – druk nr 37
  • zmiany uchwały XLII/296/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami – druk nr 38
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 – druk nr 39
  • zmiany uchwały Nr XLV/324/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2010 rok z późniejszymi zmianami – druk nr 42.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 31.03.2011r. o godz. 12-tej
w świetlicy wiejskiej w Kłodzie
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-25Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl