Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XI

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji na II półrocze 2011r.
 8. Wysłuchanie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej - druk nr 85.
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok - druk nr 86.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 - 2023 - druk nr 87.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33, 409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 położonych w miejscowości Rydzyna, w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego - druk nr 88.
  • zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, na lata 2011 - 2014 - druk nr 89.
  • uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, na lata 2011 - 2014 - druk nr 90.
  • szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - druk nr 91.
  • ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - druk nr 92.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr 93.
  • zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - druk nr 94.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 28.09.2011r. o godz. 13-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyZakończenie obrad sesji.

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl