Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVIII

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 2011 roku.
 8. Informacja o zadaniach realizowanych przez Miejsko - Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w roku 2011.
 9. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Rydzynie w roku 2011.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2012” – druk nr 139.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 140.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 141.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice" – druk nr 142.
 • zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – druk nr 143.
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013 – druk nr 144.
 • diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny – druk nr 145.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji. 
Sesja odbędzie się w dniu 29.03.2012r. o godz. 12-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-23Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl