Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXI

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji „Programu Współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok:

1)   Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.

2)   Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok.

3)   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2012.

4)   Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok.

5)   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012,

6)   Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok.

7)   Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok – druk nr 244,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok – druk nr 245.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rydzyna, których właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Rydzyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 234,
 • zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rydzyna – druk nr 246,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 247,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok – druk nr 248,
 • zmiany Uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022 – druk nr 249,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 250,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbcze i Kłoda” - druk nr 251,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 252.

 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.
  .

 

Sesja odbędzie się w dniu 23.05.2013r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-21Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl