Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIX

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 7. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 8. Informacja Dyrektora MGOPS w Rydzynie o realizacji zadań pomocy społecznej w 2013 roku.
 9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.
 10. Przyjęcie interpelacji radnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 321,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2014” – druk nr 322,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 323,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 – druk nr 324,
 • określenia kwoty dotacji jednostkowej, będącej podstawą określenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 325,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2014 rok – druk nr 326,
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/299/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 327,
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015 – druk nr 328,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Tworzanice, Tworzanki oraz Lasotki – druk 329,
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu opieki NZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Niezapominajka” w Dąbczu – druk nr 330.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.Przyjęcie interpelacji radnych.
Sesja odbędzie się w dniu 29.01.2014r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-05Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl