Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Publiczne Przedszkole w Rydzynie - STATUT

Publiczne Przedszkole w Rydzynie - STATUT


Statut Przedszkola Publicznego
w RydzynieI. Nazwa i adres Przedszkola

§ 1

1.Przedszkole Publiczne w Rydzynie jest placówką oświatowo - wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

2.Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce wychowania przedszkolnego , bez bliższego określenia należy rozumieć: Przedszkole
Publiczne w Rydzynie z oddziałami w poszczególnych wsiach.

3.Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Rydzyna.

4.Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

1.Ustalona nazwa ,używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole Publiczne w Rydzynie
Pl. Dąbrowskiego 1
64-130 Rydzyna
tel. 53-88-446

§ 3

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 1991 .nr.95 poz.425 z późniejszym zmianami)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 1991r.-Prawo budżetowe(Dz. U. z 1991nr.4 poz. 18 z późniejszymi zmianami)

 • uchwała Rady Miejskiej w sprawie powołania jednostki budżetowej

 • niniejszy statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną

- Konwencja Praw Dziecka


§ 4

 1. Przedszkole czynne jest

-Rydzyna 6,45-15,45
-Dąbcze 7,30-13,05
-Kłoda 8-13
-Jabłonna 8,15-13,15
Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 1. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

 2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków.

 3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów

 4. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach K104 które są drukami ścisłego zarachowania

 5. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta podany na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

 6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora i intendenta w porozumieniu z radą rodziców.

 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu , rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

 8. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej przez zarząd Miasta i Gminy w Rydzynie.

 9. Koszty wyżywienia personelu kuchni pokrywane są przez Urząd Gminy

 10. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

 11. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w zakresie rytmiki , logopedii, języków.


 1. uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców

 2. wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach przyjmowania opłat za wyżywienie tj. do dnia 15 każdego miesiąca

 3. terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny.


 1. zajęcia dodatkowe mogą być organizowane poza czasem podstaw programowych .

 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe winna mieć odpowiednie przygotowanie specjalistyczne .

 3. Osoba prowadząca winna mieć swój program dostosowany do wieku przedszkolnego a ponadto plan pracy z tymi dziećmi
II Cele i zadania

§ 5

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co

najmniej podstaw programowych .

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

 2. Celem przedszkola jest:

-objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju
-stymulowanie rozwoju wychowanka
-kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie , innych ludzi i otaczającego go świata
-współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
-przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

§ 6

 1. Do zadań przedszkola należy:


1.1Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i
bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
1.2 Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz
wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

  1. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej , a w tym nabywanie

umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych

  1. Integrowanie treści edukacyjnych.

  2. Wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określonego jako podejście sytuacyjne

  3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

  4. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

  5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

  6. Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.


2.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, przedszkole ma obowiązek zorganizować lekcje religii w ramach zajęć przedszkolnych : W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię , mają zapewnioną opiekę .nauczyciela.

3.Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego , zwanego dalej ”nauczycielem religii” wyłącznie na podstawie imiennego skierowania do danego przedszkola.

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościoła.


§ 7

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 • każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek

 • w grupie najmłodszej powyżej 15 -tu 3 latków zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki

 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Opieki Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej

 2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami , konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 3. Dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek w danej miejscowości i z przystanku , odbierane są także przez rodziców lub osoby upoważnienia.

 4. W Rydzynie ,Dąbczu ,Kłodzie dzieci z autobusu i na autobus doprowadzone są przez pracownika przedszkola.


III Organy przedszkola


§ 8

1.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada rodziców

 3. rada pedagogiczna


1.1Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.

1.2Dyrektor kieruje bieżącą działalność wychowawczo -dydaktyczną
placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

1.3Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny ,

 • organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola

 • opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z Rada Pedagogiczną z wykorzystaniem mierzenia jakości pracy placówki,

 • gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny jego pracy


1.4Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro-zdrowotne

1.5Przewodniczy Radzie Pedagogicznej ,realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.

1.6Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.

1.7Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

1.8Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1.9Dyrektor występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
1.10Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, i rodzicami.

1.11Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

2.Rada pedagogiczna
2.1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie
realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki , wychowania i
kształcenia.

2.2W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2.3 W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2.4Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

2.5Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

2.6 Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
-dyrektor
-rada pedagogiczna
-organ prowadzący
-organ sprawujący nadzór pedagogiczny
2.7 Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę
możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

2.8 Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

2.9 Do podstawowych zadań rady należy:

 1. Planowanie i organizowanie pracy wychowawczej , dydaktycznej i opiekuńczej , jej analizowanie , ocenianie i wnioskowanie.

 2. Analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.

 3. Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego , innowacji i eksperymentów.

 4. Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

 5. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian.

 6. Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków.

2.10 Rada opracowuje i zatwierdza :

 1. Program rozwoju placówki.

 2. Innowacje , eksperymenty pedagogiczne i badania naukowe , które mają być wprowadzone na terenie placówki.

 3. Statut przedszkola.

 4. Organizacje wewnętrznego doskonalenia zawodowego i plan doskonalenia nauczycieli.

 5. Terminarz spotkań rady w danym roku szkolnym.

 6. Regulaminy przedszkolne o charakterze wewnętrznym.

2.11 Rada opiniuje:

 1. Organizację pracy przedszkola , w tym tygodniowy rozkład zajęć.

 2. Projekt planu finansowego

 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień

 4. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych ,dydaktycznych i opiekuńczych.


2.12 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora, o ocenę pracy nauczyciela , doskonalenia pracy wychowawczo , dydaktycznej i opiekuńczej.

2.13 Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

2.14 Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane . Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej , które mogą naruszać dobro osobiste.

2.15 Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania , który nie może być sprzeczny ze statutem.

3.Rada rodziców.

3.1 Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

3.2 Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci
przez rodzinę i przedszkole.

3.3Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia
jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

3.4Rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki , a także:

 • Uchwala statut placówki,

 • Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce ;wnioski te dla organu maja charakter wiążący,

 • Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i występuje z wnioskami do dyrektora , rady pedagogicznej , organu prowadzącego placówkę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych .

 • Opiniuje plan pracy placówki , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki.

 • Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych placówki i opiniuje plan finansowy placówki .


  1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola , rada

rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

  1. Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

  2. Rada powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

  4. Zebrania rady są protokołowane.

  5. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.

  6. Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

  7. Powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek następujących podmiotów:

-rady pedagogicznej
-rady rodziców

§ 9


1. W przedszkolu ,dyrektora(podczas jego nieobecności w placówce), może
zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną
nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

2. Rada pedagogiczna może opracować i uchwalić zakres obowiązków zastępcy
dyrektora.§10

1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych
szczegółowo w statucie przedszkola,

 • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.


2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia
dzieci.

2.1Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami , udzielają rzetelnych
informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2.2Przedszkole organizuje dni otwarte 1 raz na kwartał.

2.3Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb
bieżących.

2.4Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy
przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym
oddziale.

2.5 Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak
najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie
jakości pracy placówki.IV Organizacja przedszkola


§ 11


1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku , ( 10 miesięcy) Jeżeli wyniknie potrzeba w ferie zimowe i wakacje letnie zorganizowany będzie dyżur pod warunkiem zgłoszenia minimum 15 dzieci . Decyzję w tej sprawie podejmie organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola..

2.Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych , remontowych oraz porządkowo gospodarczych.

3. Przedszkole może być jedno lub wieloodziałowe.

4.Oddziały przedszkola mogą być zlokalizowane w różnych siedzibach, jeżeli dyrektor ma warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru.


§ 12

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2.Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
-czas pracy poszczególnych oddziałów,
-liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
-ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole,
-terminy przerw pracy przedszkola.§ 13

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

2. W przypadku ,gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc , dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji kwalifikacyjnej.

3.Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
-z przedstawiciela rady pedagogicznej
-z przedstawicieli rodziców
-z przedstawiciela wsi lub radnego

4. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

5.Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci 6-letnie , dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci , matek lub ojców ,wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także rodzin zastępczych.

6.Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna.

7.Nabór dzieci do przedszkola i poszczególnych oddziałów odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku.
§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku np. 3-4latki i 5-6 latki.

2.Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

§ 15

1.Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15-20 w tym 2-5 dzieci niepełnosprawnych.

2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 16

1.Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

1.1podstaw programowych opracowanych przez MEN

1.2programu wychowania w przedszkolu , wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.

2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną.

3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

5.Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków , daty i miejsca ich urodzenia , imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach . Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.


§ 17

1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
-9 sal dziennego pobytu dziecka
-4 kuchnie
-pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placów przedszkolnych z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

3.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§ 18

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 19

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy ; szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

2/1Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
-nauczyciel przygotowuje pisemne plany miesięczne w cyklach tematycznych tygodniowych,
-przygotowane plany zawierają tematykę tygodnia , cele, wykorzystaną literaturę oraz planowanie pracy wyrównawczej.

2/2Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań.

2/3Prowadzenie diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w formie arkusza obserwacji:
-nauczyciel przedszkola prowadzi systematyczną diagnozę, która odzwierciedlana jest w arkuszach trzy razy w roku,
-każda z diagnoz jest podsumowana przez nauczyciela w formie opisowej opinii o dziecku,
- następnie nauczyciel opracowuje plan pracy wyrównawczej do danej grupy dyspanseryjnej.

2/4 Odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

2/5Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

2/6 Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy oraz troskę o estetykę pomieszczeń.

2/7 Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

2/8 Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań realizowanych w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju.

2/9 Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2/10 Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących .

2/11 Czynny udział w pracach rady pedagogicznej realizacja jej postanowień i uchwał.


§ 20

1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

2. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 21

Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
1.W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego , do przedszkola może
również uczęszczać dziecko , które nie ukończyło 10 lat.
2.Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola
dziecka ,które nie ukończyło 3 roku życia- przyjmując pewną tolerancję.

§ 22

1.Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo edukacyjnego uwzględniając zasadę:
-zaspakajania potrzeb dziecka,
-aktywności,
-indywidualizacji
-organizowania życia społecznego
-integracji.

2.W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

3.Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu , na początku roku szkolnego.

§ 23

1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
1.1Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami
1.2 Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca
a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności

VI Zasady gospodarki finansowej


§ 24

1. Przedszkole jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Rydzyna ,która swoje wydatki pokrywa z budżetu .

§ 25

1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy , którego projekt przygotowuje dyrektor wraz z księgową przedszkola

2. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Miasta i Gminy Rydzyny


§ 26

Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Zarządu Miasta i Gminy.VII Postanowienia końcowe

§ 27

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy

§ 28

W przedszkolu ponadto organizuje się okolicznościowe uroczystości

§ 29

Przedszkole współpracuje z innymi placówkami.

§ 30

Przedszkole przygotowuje uroczyste pożegnania wychowanków odchodzących do szkoły.


Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Data uchwalenia : 28 sierpnia 2000 roku Dyrektor przedszkolaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl