Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Regulaminy Komisji Rady Miejskiej

Regulaminy Komisji Rady Miejskiej


REGULAMINY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

Rozdział 1
Regulamin Komisji Rewizyjnej
§1

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" działa na podstawie art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 13 póz. 74 z późniejszymi zmianami), oraz Statutu Miasta i Gminy Rydzyna.
2. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady i Jego Zastępcy oraz członkowie Zarządu Miasta i Gminy.
3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród radnych zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej.
4. O posiedzeniach Komisji informowane jest Biuro Rady.

§2

1. Komisja podlega Radzie Miejskiej realizując na bieżąco jej funkcję kontrolną.
2. Zakres działania Komisji obejmuje zadania realizowane przez gminę.
3. Przedmiotem kontroli jest działalność Zarządu Miasta i Gminy i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie przestrzegania Statutu Miasta i Gminy i regulaminu Rady Miejskiej, realizacji uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy oraz innych przepisów prawa, jak również wykonywanie zadań gminy na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Komisja bada skargi na działalność Zarządu, przygotowuje opinie i wnioski w tych sprawach na sesję. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu odbywa się zgodnie z przepisami KPA w tym przedmiocie.
5. W zakresie sprawozdań z działalności finansowej gminy Komisja przygotowuje wniosek do Rady o absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy.

§3

1. Komisja podejmuje kontrolę na zlecenie Rady Miejskiej i z własnej inicjatywy w ramach planu pracy.
2. Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli.
3. Komisja może po akceptacji Przewodniczącego Rady Miejskiej zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu.
4. Jeżeli Komisja poweźmie wiadomość, iż w badanej przez nią sprawie toczy się postępowanie administracyjne lub inne mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcia, może zawiesić czynności związane z jej rozpatrzeniem.
5. Warunki techniczne kontroli w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.
6. Przy wykonywaniu czynności kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
7. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo:
   a. dostępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,
   b. wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie
   c. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
   d. żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od innych bezpośrednich przełożonych.
   e. wzywania i wysłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzanej kontroli.
8. Komisja o podjęciu czynności kontrolnych zawiadamia ustnie lub na piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy oraz kierownika jednostki kontrolowanej, określając zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.
9. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz kierownik kontrolowanej jednostki ( wydziału ).
10. Sporządzony protokół Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
11. Do momentu przedłożenia protokółu pokontrolnego Przewodniczącemu Rady Miejskiej Komisja ma obowiązek zachowania tajności
12. Protokół pokontrolny Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia Zarządowi Miasta i Gminy w ciągu 7 dni celem zajęcia stanowiska. Protokół przesyła się również jednostce kontrolowanej.
13. Zarząd Miasta i Gminy i jednostki kontrolowane, do których został skierowany protokół pokontrolny, są obowiązane w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków w ciągu 7 dni

§4

1. Przed zgłoszeniem wniosku o absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Komisja bada wnikliwie wykonanie budżetu gminy. W tym celu w okresie nie krótszym niż dwa miesiące przed sesją poświęconą przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu - dokonuje objętej planem pracy kontroli Urzędu Miasta i Gminy w zakresie gospodarki finansowej gminy.
2. Wnioski o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium wymagają uzasadnienia.

§5

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Miasta i Gminy jeśli tematem obrad są sprawy związane z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej.

§6

Wystąpienia do organów i instytucji innych niż organy gminy dokonywane są za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§7

1. Komisja po każdym półroczu działalności przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za miniony okres.
2. Rada Miejska może w każdym czasie żądać przedstawienia sprawozdania z działań Komisji.
3. Komisja przedkłada Radzie plan pracy na kolejne półrocze.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rady Miejskiej.

Rozdział 2
Zasady działania wspólne dla pozostałych Komisji

 
§9

1. Komisje działają na podstawie art.21 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 póz. 74 z późniejszymi zmianami), oraz Statutu Miasta i Gminy i niniejszego Regulaminu.
2. W skład Komisji wchodzą radni w liczbie określonej przez Radę, a także mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej 50% składu Komisji, desygnowane przez radnych - członków poszczególnych Komisji.
3. Sposób wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji określa Regulamin Rady Miejskiej.
4. Komisje pracują na posiedzeniach.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z planem pracy lub na zlecenie Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.
7. W trakcie pracy Komisji każdy jej członek ma prawo głosu. Czas wypowiedzi może być ograniczony przez Przewodniczącego Komisji według jednakowego limitu obowiązującego wszystkich członków Komisji Wypowiedzi członków Komisji powinny kończyć się wnioskiem.
8. Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji i powinny zawierać wnioski uchwałodawcze hib opinie.
9. W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział inni radni oraz członkowie Zarządu, bez prawa głosowania.
10. Komisje mogą powoływać zespoły robocze w celu zebrania, opracowania lub przygotowania materiałów zgodnie z planem pracy lub podkomisje do rozpoznania spraw doraźnych lub innych nie wymagających pracy wszystkich członków Komisji
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisje mogą powołać doradców i ekspertów.
12. Komisje mogą kierować wystąpienia do organów gminy. Wystąpienia do organów i instytucji innych niż organy gminy mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej.
13. Komisje po każdym półrocza działalności przedstawiają Radzie Miejskiej sprawozdania ze swej działalności za minione półrocze oraz plan pracy na kolejne półrocze. Pierwszy ramowy plan pracy Komisje opracowują w terminie miesiąca od daty ukonstytuowania się Komisji
14. Rada Miejska może w każdym czasie żądać przedstawienia sprawozdania z działań Komisji
15. Zawiadomienia o terminie posiedzeń , projekty uchwał i inne niezbędne materiały na posiedzenia przesyła się członkom Komisji w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Rady Miejskiej.

§10

W trakcie prac Komisje :
1. opiniują projekty uchwał przygotowywanych na sesje Rady,
2. mogą kontrolować Zarząd w przedmiocie swego działania,
3. współuczestniczą w przygotowywaniu sesji Rady poprzez składanie własnych wniosków i projektów uchwał.

Rozdział 3
Przedmiot działania poszczególnych Komisji i sposób realizacji zadań Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 
§11

Przedmiotem działania Komisji są:
1. opiniowanie i monitorowanie spraw dotyczących funkcjonowania rzemiosła, przemysłu, handlu i usług
2. współudział w tworzeniu strategii rozwoju miasta i gminy oraz studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna.
3. opiniowanie programów gospodarczych i społeczno - gospodarczych
4. diagnozowanie procesów gospodarczych
5. opracowanie czynników pobudzania rozwoju miasta i gminy oraz inspirowanie działań w tym zakresie.
6. opiniowanie skutków zmian w gospodarowaniu mieniem oraz zagospodarowaniu przestrzennym
7. opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów a także innych jednostek organizacyjnych gminy.
8. współpraca z różnymi formami samorządności gospodarczej.
9. opiniowanie projektu uchwały budżetowej
10. kontrola i ocena realizacji budżetu
11. przygotowanie propozycji wskazówek Rady do opracowania budżetu przez Zarząd
12. opiniowanie zmian w budżecie w ciągu roku w zakresie dochodów i wydatków
13. opiniowanie projektów uchwał zwiększających hib zmniejszających dochody oraz wydatki budżetu
14. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej gminy i informacji o realizacji budżetu za półrocze oraz sprawozdań składanych przez Skarbnika Miasta i Gminy.
15. bieżące zapoznawanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz do spraw Rodziny i Młodzieży.

§12

Przedmiotem działania Komisji jest:
1. funkcjonowanie nauki, oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki
2. stan bazy i działalność programowa w wyżej wymienionym zakresie
3. opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w tym zakresie
4. funkcjonowanie polityki społecznej na terenie gminy.
5. prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem patologii społecznej
6. problematyka ochrony zdrowia mieszkańców
7. kreowanie polityki prorodzinnej w gminie.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

§13

Przedmiotem działania Komisji jest:
1. organizacja administracji samorządowej
2. opiniowanie zarządzeń porządkowych.
3. współpraca organów gminy z organami, instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
4. problemy ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych
5. ochrona przeciwpożarowa
6. ocena i opracowanie założeń gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
7. ocena i opracowanie założeń gospodarki gminnymi lokalami użytkowymi
8. sprawa czynszów i dodatków mieszkaniowych
9. zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, organizacji transportu i komunikacji oraz utrzymania dróg i ulic w gminie
10. gospodarowanie mieniem komunalnym oraz realizacja inwestycji i inicjatyw lokalnych w tym zakresie.

Komisja do spraw Współpracy z Zagranicą

 
§14

Przedmiotem działania Komisji jest:
1. Opiniowanie i kreowanie kierunków współpracy gminy z zagranicznymi gminami partnerskimi
2. opiniowanie spraw z zakresu uczestnictwa gminy w organizacjach i stowarzyszeniach

Komisja Rolnictwa

 
§15

Przedmiotem działania Komisji jest:
1. II utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami podmiotów gospodarczych będących stronami w stosunkach z rolnikami
2. współpraca z organizacjami samorządu rolniczego oraz związkami zawodowymi rolników
3. funkcjonowanie polityki rolnej na terenie gminy
4. opracowywanie i opiniowanie programów dla rolnictwa
5. monitorowanie sposobu gospodarowania gruntami rolnymi oraz budynkami gospodarczymi w gminie


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja III (1998 - 2002)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2000-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl