Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXV/116/2004

Uchwała nrXV/116/2004

Numer uchwały: 2004/15/116
Numer sesji: 15
Rok: 2004Uchwała nr XV /116 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004

w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny.
Na podstawie art 37b ust l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przyznaje się diety :
l/ przewodniczącemu Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny w kwocie 150 zł.
miesięcznie, 2/ sołtysom wsi, jako organom wykonawczym zebrania wiejskiego w kwocie 150 zł.
miesięcznie.
2. Przyznaje się przewodniczącemu Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny oraz sołtysom wsi dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 30 zł.
3. Przyznaje się sołtysom wsi zwrot kosztów podróży służbowych za udział w naradach i spotkaniach , zwołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, w kwocie 10 zł.
4. Diety, o których mowa w ust 2 nie przysługują przewodniczącemu i sołtysom, będącymi radnymi Rady Miejskiej.

§2

Traci moc § l pkt l i 2 uchwały XXII/190/2000 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl