Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXVII/124/2004

Uchwała nrXVII/124/2004

Numer uchwały: 2004/17/124
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Untitled

UCHWAŁA NR XVII/122/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004


W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i m Rydzyna.
Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
Rada Miejska Rydzyny uchwala:
par. l
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i mieście Rydzyna.
2. Planem obejmuje się obszar położony we wsi Kłoda i mieście Rydzyna składający się z działek o numerach ewid. 187/11, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/19, 187/20, 187/21, 185/2, 455/2, 457/4, 457/5, 557/9, 544/3, 560/3, 562.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
par. 2
Opracowania obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
par. 3
Uchyla się uchwałę Nr XII/94/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kłoda
par. 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.
par. 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyna
Ryszard SibińskiInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl