Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/138/2004

Uchwała nr XX/138/2004

Numer uchwały: 138
Numer sesji: 20
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XX/138/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Rydzyna.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 , póz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 , póz. 1591 ze zmianami), oraz w związku z uchwałą nr Xl/79/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w mieście Rydzyna - działka o numerze ewidencyjnym 183 .


ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

§1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w Rydzynie przy ul. Wyspiańskiego (droga powiatowa w kierunku Dąbcza), którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem do uchwały.


§2
Integralne części uchwały (załączniki):
1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.


§3
Zakres ustaleń planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) zasady i warunki podziału nieruchomości na działki budowlane,
8) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.


§4
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,


4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,
6) dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
7) usługach - należy przez to rozumieć, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, formy prowadzenia działalności nie wytwarzające , bezpośrednio metodami przemysłowymi, dóbr materialnych.
8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie może znacząco oddziaływać na środowisko ( wyklucza się działalność mogącą pogorszyć stan środowiska i wymagającą lub mogącą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko).


§5
1. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
2. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :
1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) Linie podziału terenu na działki zabudowy,
5) Wymiarowanie - w metrach,
6) Dostępność komunikacyjna do działek,
7) Obszar ochrony archeologicznej.

ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe


§6
Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 0 200 mm na warunkach określonych przez Dysponenta sieci wodociągowej.
b) Ustala się minimalną, nominalną średnicę projektowanej sieci wodociągowej 0 100 mm .
2) W zakresie gospodarki ściekowej:
a) Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej 0 200 mm na warunkach określonych przez Dysponenta kanalizacji,
b) Adaptuje się istniejącą przepompownię ścieków zlokalizowaną na terenie oznaczonym K/G.
c) Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.
3) W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
a) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.
b) Ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
Ustala się dostawę gazu z istniejącego gazociągu 0 160 mm na warunkach określonych przez Dysponenta sieci gazowej.


5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej wiejskiej sieci energetycznej na warunkach określonych przez Dysponenta sieci,
b) Dostawa energii elektrycznej wymaga realizacji napowietrznej stacji transformatorowej, zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu.
6) W zakresie telekomunikacji:
Ustala się możliwość włączenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) Ustala się indywidualny system ogrzewania obiektów.
b) Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.


§7
Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:
1) Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi-a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
2) Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :
a) dla których zgodnie z przepisami szczególnymi , wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
b) mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
c) mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
d) mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
e) zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.


§8
Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego:
Na obszarze objętym planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne, znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu-Delegatura w Lesznie - pod numerem 65-25/30. Działalność inwestycyjna na tym terenie możliwa jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na zagrożonym stanowisku.


§9
Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich dopuszczonych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu, pod warunkiem że w dalszym tekście uchwały nie określono innych mniejszych parametrów wysokościowych.


§10
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej:
gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).
2. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.
3. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy:
1) obowiązujący wg rysunku planu - z uwzględnieniem podanych wymiarów i kątów,


2) ścięcia działek narożnych: 5x5 m i 2,5x2,5 m dla działek sąsiadujących z drogą powiatową i 4x4 m dla działek przy placu do zawracania.
4. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi powiatowej - 6,5 m i 4,0 m od granicy działki i minimum 8,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 21 236 (ulica Wyspiańskiego),
b) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wewnętrznej - wg rysunku planu,
c) od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,
d) budynek mieszkalny stanowi pierwszy plan zabudowy (licząc od frontu działki), pozostałe budynki wolnostojące należy cofnąć min. 3,0 m od linii zabudowy (frontu) budynku mieszkalnego.
2) Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
a) budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły, tynki, drewno,
b) dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 35? do 45?,
c) wysokość budynków - 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie - od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu -10,0 m.
3) Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej:
a) zabudowa w jednym obrysie murów-jeden budynek,
b) maksymalna wysokość - 1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,0 m; do kalenicy dachu 5,0 m.
4) Dostępność komunikacyjna:
a) ustala się dostępność do działek z projektowanej drogi wewnętrznej typu "sięgacz", oznaczonej symbolem 1 KDW, zakończonej placem do zawracania (z cofaniem), włączonej do drogi powiatowej nr 21 236 Rydzyna - Dąbcze - Kąkolewo.
b) nie dopuszcza się dostępności komunikacyjnej do działek bezpośrednio z drogi powiatowej.
5) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30 %
6) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - minimum 40%
5. Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-9 niniejszej uchwały.

§11
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 KDW - ustala się przeznaczenie terenu -teren komunikacji - droga wewnętrzna.
2. Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust.1:
1) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, zakończona placem do zawracania (z cofaniem) - wg rysunku planu,
2) jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m lub droga pieszo-jezdna,
3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wg ustaleń § 6.
3. Pełen zakres ustaleń dla terenu 2 KDW stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-9 niniejszej uchwały.


§12
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 K/G - ustala się przeznaczenie terenu -teren infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ustępie 1 ustala się:
1) adaptuje się istniejącą przepompownię ścieków sanitarnych,


2) dostępność komunikacyjną do przepompowni - zjazd z projektowanej drogi 1 KDW i dojazd wzdłuż granicy działki zabudowy mieszkaniowej,
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, nośników reklamowych i obiektów małej architektury,
4) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
5) zagospodarowanie terenu zielenią:
a) teren zagospodarować zielenią niską- trawnik,
b) dopuszcza się osłonięcie przepompowni żywopłotem na odcinkach pozbawionych sieci podziemnych z zapewnieniem bezkolizyjnego dostępu do obsługi urządzeń.
3. Pełen zakres ustaleń dla terenu 3 K/G stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-9 i § 13 niniejszej uchwały.


§13
Ustala się w planie teren przeznaczony do realizacji celów publicznych - teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem 3 K/G.


ROZDZIAŁ 3 Przepisy końcowe


§14
Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości:
1) dla terenu 1 MN -20%
2) dla terenu 2 KDW -10%
3) dla terenu 3 K/G - 0%


§15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§16
Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl