Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/142/2004

Uchwała nr XX/142/2004

Numer uchwały: 142
Numer sesji: 20
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XX/142/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§ 1
Zmniejsza się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotę 230.789 zł do kwoty 13.350.282 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.
W ramach zmian w dochodach zmniejszeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17.451 zł do kwoty 884.414 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2.
Zmniejsza się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotę 230.789 zł do kwoty 13.348.078 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne o kwotę 248.240 zł do kwoty 2.838.732 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3.
Rozdysponowuje się rezerwę celową w dziale 600, rozdz. 60016 w kwocie 84.600 zł.
Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdz. 75818 o kwotę 75.549 zł do kwoty 41.565 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl