Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXXII/158/2004

Uchwała nrXXII/158/2004

Numer uchwały: 2004/22/158
Numer sesji: 22
Rok: 2004Uchwła nr XX/158/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekstjedolity Dz..U. z 2001 nr 142 póz. 1591 ze zmianami / oraz art. 4 ust. l, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002 roku nr 147 póz. 1231 /.
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje.


§1-
Przyjąć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc h na 2005 rok.
Program stanowi załącznik nr l do uchwały.
Preliminarz wydatków na 2005 rok stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl