Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/167/2005

Uchwała nr XXIII/167/2005

Numer uchwały: 167
Numer sesji: 23
Rok: 2005
Uchwała Nr XXIII/167/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w mieście Rydzyna.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz.717 ze zmianami), oraz w związku z Uchwałą Nr X/75/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Rydzyna, Rada Miejska Rydzyny uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w mieście Rydzyna, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.
§1.
1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny zatytułowany „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ", opracowany w skali l : 1000, zwany dalej rysunkiem planu.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały i załącznik nr l do rysunku planu - Energetyka.
Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE
§2.
Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem -„MN".
2. Teren zieleni urządzonej (zieleń wysoka izolacyjna) oznaczony na rysunku planu symbolem - „ZP".
3. Teren dróg wewnętrznych oznaczony na rysunku planu symbolem - „KDw".
4. Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu na rysunku planu określono poprzez obowiązujące ustalenia:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu,
3) linie podziału wewnętrznego obowiązujące,
4) obowiązujące linie zabudowy,
5) dostępność komunikacyjna.
5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. l-4 - oznaczone gwiazdką mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.


6. Podział terenów oznaczonych symbolem „l MN" i „2 MN" określono linią podziału wewnętrznego postulowaną.
Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§3.
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem „1MN" ustala się:
l. na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w ust.. a -j:


  1. ustala się wyznaczenie dwóch działek, w tym jedna zabudowana,

  2. podział na działki budowlane ustala się zgodnie z zasadami określonymi na rysunku


planu,
c. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynku mieszkalnego od granicy pasa
drogowego ulicy oznaczonej symbolem „5KDw" - 5,00m.,
d. ustala się wysokość obiektów mieszkalnych na jedną kondygnację z poddaszem
użytkowym,
e. ustala się pokrycie budynków dachem dwuspadowym, czterospadowym lub
wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej do 50?, pokryte dachówką lub
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastoczerwonym,
f. ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni całkowitej
działki,
g. ustala się minimalną powierzchnię zieleni nie mniejszą niż 30% powierzchni
całkowitej działki,
h. architektura obiektów winna być dostosowana do otoczenia i krajobrazu ,
i. zaleca się lokalizację na działce Jednego obiektu: funkcje garażowe i gospodarcze
włączyć w bryłę budynku mieszkalnego,
j. ustala się kolorystykę obiektów stonowaną.
§4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem „2MN" ustala się:
1. minimalną szerokość frontów działek ok, 19m,
2. na obszarze planu obowiązuj ą ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w ust. a - j:


  1. ustala się wyznaczenie jedenastu działek w tym jedna zabudowana,

  2. podział na działki budowlane ustala się zgodnie z zasadami określonymi na rysunku


planu,
c. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków mieszkalnych:
1) od granicy pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem,, 4KDw" - 5,00-m.,
2) od granicy pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem „5KDw" - 5,00 m.,
3) od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 5 oznaczonej symbolem „KD"- 50,00.
d. ustala się wysokość obiektów mieszkalnych na jedną kondygnację z poddaszem
użytkowym,
e. ustala się pokrycie budynków dachem dwuspadowym, czterospadowym lub
wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej do 50?, pokryte dachówką lub
materiałem dachówkopodobnym w kolorze:ceglastoczerwonym,
f. ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 25%"powierzchni całkowitej działki,


g. ustala się minimalną powierzchnię zieleni nie mniejszą niż 30% powierzchni całkowitej
działki,
h. architektura obiektów winna być dostosowaną do otoczenia i krajobrazu,
i. zaleca się lokalizację na działce jednego obiektu: funkcje garażowe i gospodarcze
należy włączyć w bryłę budynku mieszkalnego,
j. ustala się kolorystykę obiektów stonowaną.
§5.
Dla terenu zieleni urządzonej kształtowanej (zieleń wysoka izolacyjna) oznaczonej symbolem
„3ZP" ustala się :
l. konieczność wprowadzenia wzdłuż drogi krajowej nr 5 oznaczonej symbolem „KD" drzewostanu (zieleń wysoka izolacyjna), nasadzeń zarówno zielenią niską jak i wysoką z zastosowaniem gatunków w szczególności rodzimych i zimozielonych .
§6.
Dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „ 4 KDw" ustala się:
1. szerokość w liniach rozgraniczających - 8,00 m.,
2. przekrój ulicy jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu (1x2), zakończona placem manewrowym 12,00 x 12,00 m.,
3. szerokość jezdni-5,00 m,
4. nawierzchnię utwardzoną,
5. obustronny chodnik.
§7.
Dla trenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „5KDw" ustala się:
1. istniejący zjazd z drogi powiatowej (ulica Kościuszki),
2. szerokość w liniach rozgraniczających - 10,00m.,
3. przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1x2),
4. szerokość jezdni - 5,00 m,
5. nawierzchnię utwardzona,
6. obustronny chodnik.
Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w ust. l -7 :
1. Ustala się lokalizację obiektu budowlanego w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi. ...
2. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny być pokryte nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy, stanowić więc powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne.
3. W przypadku naruszenia przy pracach budowlanych sieci drenarskich należy je bezzwłocznie odtworzyć.
4. Cały obszar objęty planem z uwagi na lokalizację pomiędzy obwodnicą a zabudową miejską usytuowany jest w obrębie zurbanizowanego krajobrazu kulturowego oraz przedpola panoramy od strony zachodniej i podlega ochronie konserwatorskiej.


5. Od strony obwodnicy (drogi krajowej nr 5) zostawia się teren niezabudowany w celu niezakłóconego otwarcia na panoramę miasta i przedpola panoram szczególnie chronione.
6. Z uwagi na bliskość obwodnicy nie dopuszcza się wprowadzenia jakichkolwiek ekranów wygaszających w formie ścian, nasypów itp.: jedyną dopuszczalną formą izolacji od hałasu może być kształtowana zieleń.
7. Działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga przeprowadzenia prac archeologiczno -zabezpieczających.
§9.
Ustalenia w zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną:
1. dostępność komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu z drogi powiatowej (ul. Kościuszki),
2. gospodarkę ściekową należy podłączyć do istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. odprowadzanie wód opadowych poprzez system odstojników do kanalizacji deszczowej,
4. zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej sieci wodociągowej,
5. zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci energetycznej w sposób uzgodniony z jej dysponentem (na etapie realizacji konieczność wystąpienia o warunki przyłączenia),
6. telekomunikacja - ustala się w zakresie podłączenia sieci telefonicznej skablowanej lub naziemnej konieczność wykonania uzbrojenia terenu w podstawową sieć infrastruktury technicznej powiązanej z istniejącym systemem,
7. odpady komunalne winny być gromadzone na własnej posesji zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko,
8. dla projektowanej zabudowy przewidzieć ekologiczne (niskoemisyjne) nośniki energii cieplnej, nieuciążliwe dla środowiska (tzn. Należy zastosować urządzenia o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu zanieczyszczenia),
9. ustala się zapewnienie zaopatrzenia wodnego dla celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej i warunki do prowadzenia działań ratowniczych.
Rozdział III
USTALENIA KOŃCOWE
§10.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz. U. z 1995r. Nr 16, póz. 78 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni 1,8946 ha w tym :
RklIVb - 0,8920 ha
RklV - 0,6297 ha
ŁklV - 0,3729 ha na cele określone w niniejszym planie.


§11.
Zgodnie z art. 15 ust.2 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala się ..0.?..% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§12.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym.
§13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna..
§14.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała o której mowa w ust. l podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibińsi
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl