Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/266/2006

Uchwała Nr XXXIV/266/2006

Numer uchwały: 266
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/266/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Rada

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/242/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany: , .

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.591.053 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

2. §2 ust.l otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.643.199 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

3. W § 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

4. „ 5) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 4,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym."

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl