Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/282/2006

Uchwała Nr XXXVI/282/2006

Numer uchwały: 2006/36/282
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/282/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

Miasta i Gminy Rydzyna za pierwsze półrocze.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Burmistrz Rydzyny sporządza i przedstawia w formie pisemnej do 31 sierpnia Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

 

2.      Zestawienia tabelaryczne winny zawierać:

1)      Zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania.

2)      Zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej uwzględnieniem stopnia ich wykonania.

3)      Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z uwzględnieniem stopnia ich wykonania.

4)      Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu.

5)      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

6)      Zestawienie wydatków majątkowych z uwzględnieniem stopnia ich wykonania.

7)      Zestawienie wydatków realizowanych w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych uwzględnieniem stopnia ich wykonania.

8)      Zestawienie realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

9)      Zestawienie realizacji planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.

 

3.      Część opisowa stanowiąca ocenę przebiegu realizacji budżetu winna zawierać informację o:

1)       stanie realizacji poszczególnych źródeł dochodów, stanu rozbieżności w wykonaniu tych dochodów oraz ich przyczyny, podejmowane działania celem ściągnięcia należności,

2)      skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków oraz stanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych,

3)      stopniu realizacji wydatków budżetowych 2 omówieniem poszczególnych wydatków w danym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej; w zakresie wydatków bieżących w szczególności; wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków na obsługę długu budżetu gminy, wydatków przypadających do spłaty- w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, kwotach udzielonych dotacji z budżetu gminy, kwotach udzielonej pomocy finansowe i rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, przyjętych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W zakresie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, nazwy programu, nazwy projektu oraz stopnia ich zaawansowania. W przypadku wystąpienia rozbieżności w wykonaniu wydatków, należy omówić przyczyny niskiego lub wysokiego wykonania planowanych wydatków. Jeżeli w jednostce wystąpią zobowiązania wymagalne to należy przedstawić, z jakiego tytułu.

4)      stopniu realizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska- Omówienie źródła przychodów zakładu budżetowego w tym dotacji z budżetu gminy, rozbieżności oraz ich przyczyny w wykonaniu, w zakresie wydatków omówienie wydatków według rodzaju prowadzonej działalności łącznie ze stanem należności i zobowiązań. Omówienie źródeł przychodów oraz kierunki wydatkowania środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Traci moc uchwała XXIV/211/2000 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za I półrocze,

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna począwszy od pierwszego półrocza 2006r,

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl