Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVIII/293/2006

Uchwała Nr XXXVIII/293/2006

Numer uchwały: 2006/38/293
Numer sesji: 38
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVIII/293/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 18 września 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/242/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r. z późniejszymi zmianami:

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.      §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.287.784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2.      §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.240.230 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

3.      §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie „limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1.950.000 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały.”

4.      §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 939.697 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.”

5.      §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu - wynosi 952.446 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami komunalnych emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.”

6.      § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 77.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9.      Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10.  Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11.  Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12.  Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl