Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Konkursy » Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2018 r.

Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2018 r.


 

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok, w zakresie kultury fizycznej i sportu.


 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) Gmina Rydzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wspieranie realizacji zadań Miasta  i Gminy Rydzyna na 2017 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach sportu.

 2. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2017r.

 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 zł

 4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2017r.

    (wysokość przyznanych dotacji: 90 000,00 zł)

 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

Prowadzenie szkolenia sportowego: piłka nożna, tenis stołowy, taekwondo, karate, koszykówka.

-          prowadzenie zajęć treningowych,
-          organizowanie zgrupowań sportowych,
-          organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
-          organizowanie i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
-          utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej,
-          zakup sprzętu sportowego,
-          transport, koszty przejazdu,
-          wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
-          materiały,
-          nagrody rzeczowe,

 

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817).

 Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300)

 6. Zasady i warunki przyznania dotacji:

a)       Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji ww. zadań określają przepisy:

-          Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2016, poz. 1817 ze zm.)

-          Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870)

b)      Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na wsparcie realizacji zadań powinny spełnić warunki ogólne:

-          posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

-          złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

-          wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniej bazy do realizacji konkretnego zadania.

c)  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

-          aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

-          statut,

-          sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,

-          oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

-          informacja dotyczącą liczby mieszkańców Gminy Rydzyna korzystających  z zajęć umieszczonych w ofercie.

d)      W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

e)       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

f)        Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

7. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

a)       Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 stycznia 2018 roku, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub za pośrednictwem poczty na ww. adres.

b)      Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za realizację zadania.

c)       Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

d)      Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu składnia ofert.

e)       Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

f)        Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

 

8. Ocenie podlegają następujące kryteria:

-          merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

-          zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie,

-          ocena dotychczasowej współpracy organizacji z Gminą Rydzyna,

-          ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

-          ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

-          udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

-          zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

-          kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej,

-          część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

 

9. Postanowienia końcowe:

-          dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej,

-          zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,

-          termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa z dniem 23 grudnia 2018r. 

-          podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową                          o powierzenie zadania publicznego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Konkursy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kornel Malcherek
Informację wprowadził: Bartek Matyla
Opublikowany dnia: 2017-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-07Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl