Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Regulamin Organizacyjny Urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu
REGULAMIN
oraganizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna


Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy , zwany dalej “Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Urzędu oraz strukturę i zakresy spraw załatwionych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
§ 2
1. Urząd Miasta i Gminy, zwany dalej Urzędem , jest jednostką budżetową , zapewniającą realizację
zadań Burmistrza Miasta i Gminy, zwanego dalej “ Burmistrzem” i działającą pod Jego
kierownictwem.Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza.

 1. Urząd działa według następujących zasad:

1/ praworządności,
2/ służebności wobec społeczności lokalnej,
3/ racjonalnego gospodarowania mieniem,
4/ jednoosobowego kierownictwa,
5/ kontroli wewnętrznej,
6/ podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i referatów,
7/ wzajemnego współdziałania.

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Rydzyna.
§ 4

Urząd realizuje zadania:

 1. własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 2. zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie ustaw lub powierzone w drodze porozumienia.

 3. Określone uchwałami Rady.


Organizacja pracy Urzędu
§ 5
Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6
Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy oraz kierowników referatów.
§ 7
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 1. Organizowanie pracy Urzędu.

 2. Podejmowanie działań zapewniajacych prawidłową realizację zadań, w szczególności:

- wytyczanie kierunków działania Urzędu i jednostek gminy,
- koordynowanie działalności Urzędu i jednostek gminy,
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu i jednostek gminy.

 1. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w Jego imieniu decyzji administracyjnych

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 1. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

 2. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza ustawami, uchwałami Rady oraz

wynikających z postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu, w szczególności:
1/ prowadzenie bieżących spraw gminy,
2/ reprezentowanie gminy na zewnątrz,
3/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
4/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu
oraz kierowników jednostek gminy,
5/ przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
6/ przyjmowanie oświadczeń majątkowych zobowiazanych do tego pracowników Urzędu
i jednostek gminy.
§ 8
Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza. Wykonuje zadania i kompetencje Burmistrza w czasie jego nieobecności lub niemożności wypełniania obowiązków.§ 9
Sekretarz Miasta i Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje prace Urzędu, w szczególności:

 1. Koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Urzędu oraz jednostek prowadzonych przez Gminę; współuczestniczy w opracowywaniu projektów podziału referatów na stanowiska pracy; opiniuje projekty zakresów

czyn ności pracowników.

 1. Koordynuje przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

 2. Koordynuje wykonywanie uchwał Rady oraz spraw wynikających z działalności Rady, komisji i radnych.

 3. Zapewnia warunki materialne i techniczne działalności Urzędu.

 4. Koordynuje prace związane z przeprowadzaniem wyborów do Sejmu i Senatu, rad, oraz jednostek podziału pomocniczego Gminy.

 5. Organizuje i koordynuje pracę Urzędu.

 6. Koordynuje i nadzoruje wprowadzanie i stosowanie w urzędzie normatywów kancelaryjnych

oraz postępowanie z materiałami archiwalnymi.

 1. Organizuje zabezpieczenia i kontrolę ochrony tajemnicy służbowej w Urzędzie i jednostkach

organizacyjnych gminy; koordynuje udostępnianie informacji publicznych.

§ 10

Skarbnik Miasta i Gminy realizuje zadania okreslone przepisami ustaw regulujących gospodarkę finansową gminy, w szczególności:
1. Kieruje pracą Referatu Finansów i Budżetu.

 1. Koordynuje i nadzoruje prace zwiazane z opracowywaniem i realizacją budżetu gminy; strzeże zasad dyscypliny budżetowej.

 2. Kontroluje wykonywanie budżetu.

 3. Przygotowuje oceny realizacji budżetu.

 4. Wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości.

 5. Kontrasygnuje czynności prawne powodujące zobowiązania finansowe gminy oraz udziela upoważnień pracownikom do wykonywania kontrasygnaty.

 6. Sprawuje nadzór nad służbami finansowo-księgowymi jednostek gminy.
§ 11

W skład Urzędu wchodzą referaty i stanowiska. Wykaz referatów i stanowisk pracy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wykaz określa zatrudnienie w komórce oraz symbole używanie przy znakowaniu spraw.
§ 12

 1. Referatami kierują kierownicy. Kierownik referatu odpowiada za sprawną, terminową i merytorycznie prawidłową realizację zadań kierowanej komórki.

 2. Do zadań, obowiązków i uprawnień kierownika komórki organizacyjnej należy:

1 ) Określanie wewnętrznej organizacji referatu, która obejmuje wykaz stanowisk i zakresy ich
działania oraz zakresy czynności pracowników.
2 ) Planowanie i organizowanie pracy oraz realizacji zadań.
3 ) Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki.
4 ) Wydawanie dyspozycji.
5 ) Zaznajomienie pracowników z zadaniami Urzędu i komórki organizacyjnej.
6 ) Przekazywanie informacji, poleceń, dyspozycji.
7 ) Dbałość o rozwój zawodowy pracowników.
8 ) Dokonywanie kontroli merytorycznej i formalnej pracy podległej jednostki.
9 ) Dokonywanie okresowych ocen pracowników.
10 ) Opiniowanie doboru obsady kadrowej.
11) Współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie rozwiązywania spraw problemowych,
opracowywania materiałów, informacji i opinii.
12) Podpisywanie pism i decyzji stosownie do udzielonego upoważnienia, oraz parafowanie
korespondencji oraz projektów decyzji i rozstrzygnięć przedkładanych do aprobaty Burmistrza
13) Ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności podległych pracowników.
14) Powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonania czynności
i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności.
15) Wyznaczenie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu bądź innej nieobecności.

 1. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatu.


§ 13

Referaty, każdy w zakresie określonym w Regulaminie podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza, a w szczególności:

 1. Podejmują i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza, jako organu wykonującego uchwały Rady, kierującego bieżącymi sprawami gminy oraz realizującego kompetencje organu administracji.

 2. Przygotowują projekty uchwał Rady, wraz z uzasadnieniem określającym przesłanki

proponowanych rozwiązań , ogólną charakterystykę rozwiązań , koszty realizacji i wprowadzenia w życie oraz uzasadnienie prawne.

 1. Opracowują wycinkowe materiały do budżetu gminy oraz oceny jego wykonania.

 2. Opracowują prognozy, analizy i oceny określonych problemów

 3. Wykonuje czynności faktyczne z zakresu zadań gminy.

 4. Współdziałają z innymi komórkami Urzędu oraz jednostkami gminy w zakresie realizowanych zadań; wykonują bądź współdziałają w wykonywaniu określonych procedur z zakresu zarządzania kryzysowego i postępowania w sytuacji zagrożenia kryzysowego

 5. Prowadzą postępowanie administracyjne, do przygotowania projektu decyzji włącznie, podejmują i prowadzą postępowania egzekucyjne.

 6. Rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi i wnioski obywateli; wspólny do Urzędu rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretariat.

 7. Podejmują działania na rzecz doskonalenia zawodowego pracowników oraz usprawniania organi-

zacji, metod i form pracy.

Zakresy działania referatów i stanowisk pracy

§ 14
Zakazy działania referatów i stanowisk pracy Urzędu.

 1. Do zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

  1. .w zakresie gospodarki przestrzennej:

 1. przygotowywanie materiałów do opracowań planistycznych Gminy

 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem opracowań planistycznych,

 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

 5. prowadzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

 7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 8. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

 10. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

 11. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

 12. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

 13. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,

 14. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

 15. prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymiarem gruntów,

 16. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości


  1. w zakresie gospodarki nieruchomościami i gruntami:


 1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, użytkowania, dzierżawy, najemu, użyczania, oddawania w trwały zarząd oraz ich przekazywania na cele szczególne,

 2. ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

 3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

 4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

 5. występowanie o komunalizację gruntów,

 6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

 7. tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

 8. zagospodarowanie wspólnot gruntowych


  1. w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji:


 1. planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu gminy,

 2. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji,

 3. koordynacja zadań realizowanych przez różne podmioty,

 4. przyjmowanie i obsługa społecznych inicjatyw gospodarczych i realizacji zadań zaakceptowanych do realizacji,

 5. tworzenie infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe,

 6. prowadzenie inwestycji gminnych.


  1. w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej:


 1. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

 2. realizacji dodatków mieszkaniowych,

 3. przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

 4. zarządzania nieruchomościami wspólnymi,

 5. przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

 6. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

 7. ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

 8. tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

 9. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych


  1. w zakresie dróg:


 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

 2. projektowanie przebiegu dróg,

 3. przygotoawnie i prowadzenie budowy, modernizacji i ochrony dróg,

 4. zarządzanie drogami,

 5. określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

 6. koordynowanie współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.


  1. w zakresie zamówień publicznych:


 1. przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez gminę,

 2. opiniowanie dokumentów przetargowych przygotowywanych przez referaty i jednostki organizacyjne gminy,

 3. prowadzenie kontroli w zakresie zamówień publicznych w stosunku do referatów i jednostek organizacyjnych gminy.


  1. w zakresie promocji i rozwoju:


 1. gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, regionu, kraju, zwłaszcza dotyczących warunków inwestowania i atutów gminy,

 2. analizowanie tendencji rozwojowych gminy,

 3. informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania,

 4. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami,

 5. współpraca z organizacjami i środowiskami gospodarczymi.


  1. w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska - prowadzenie spraw:


 1. łowiectwa,

 2. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

 3. ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

 1. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

 2. ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

 3. ochrony środowiska przed odpadami,

 4. utrzymanie porządku i czystości,

 1. pracowniczych ogrodów działkowych,

 2. ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

 1. przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

 2. wyłączania gruntów z produkcji,

 3. rolniczego wykorzystania gruntów,

 4. rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,


 1. nasiennictwa,

 2. gospodarki wodnej,

 3. ochrony powietrza atmosferycznego,

 4. gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu ochrony środowiska.


 1. Do zakresu działania Referatu Finansów i Budżetu należy:


  1. .w zakresie budżetu i rachunkowości:


 1. przygotowywanie materiałów planistycznych do uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

 2. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu Budżetu Miasta i Gminy,

 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta i Gminy,

 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 9. rozliczanie inwentaryzacji,

 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


  1. w zakresie podatków i opłat:


 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

 4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

 7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.


 1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:


 1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 6. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

 7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

 1. Do zakresu działania Stanowiska do spraw Ewidencji Ludności należy:


 1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 2. prowadzenie ewidencji ludności,

 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

 4. wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji ludności i dowodów osobistych - bieżących i archiwalnych,

 5. nadzór nad działalnością stowarzyszeń,

 6. prowadzenie spraw zgromadzeń i zbiórek publicznych,


 1. Do zakresu działania na stanowisku do spraw Obrony Cywilnej należy:


  1. w zakresie powszechnego obowiązku obrony:


 1. udział w organizowaniu poboru i jego przeprowadzaniu,

 2. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

 3. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

 4. prowadzenie spraw dotyczących żołnierzy i ich rodzin,

 5. udzielenie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

 6. wykonywanie innych czynności związanych z powszechnym obowiązkiem, obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

 7. udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

 8. współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliowści.


  1. w zakresie obrony cywilnej:


 1. kierowanie oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy,

 2. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

 3. przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

 4. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek zagrożenia,

 5. tworzenie formacji obrony cywilnej.


  1. w zakresie zarządzania kryzysoweg


 1. podejmowanie określonych ustawami zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

 2. koordynowanie zorganizowaną akcja społeczną na terenie gminy,

 3. wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej,

 4. nakładanie na przewoźników - w przypadku klęsk żywiołowych - obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego,

 5. organizowanie systemu łączności alarmowej i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

 6. w razie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska podejmowanie działań i stosowanie niezbędnych środków do usunięcia zagrożenia i jego skutków określonych przez wojewodę.

  1. w zakresie ochrony informacji niejawnych: 1. organizowanie i zapewnianie ochrony informacji niejawnych,

 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

 3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

 4. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 6. prowadzenie i zabezpieczenie kancelarii tajnej.


 1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy:


 1. zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu zabezpieczenia p.poż. na terenie miasta i gminy,

 2. formalno-prawna i logistyczna pomoc w funkcjonowaniu jednostek OSP,

 3. zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych materiałów,

 4. współpraca z powiatową jednostką straży pożarnej,

 5. nadzór nad jednostkami OSP w zakresie powierzonego mienia.


 1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej należy:


 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

 3. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań Rady, jej komisji,

 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

 7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

 9. organizowanie szkoleń radnych,

 10. organizowanie i przeprowadzanie wyborów samorządu w mieście i na wsi oraz obsługa kancelaryjno - techniczna tych samorządów.


 1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia należy:


  1. w zakresie działalności gospodarczej:

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów,

 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 3. określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewóz taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

 4. ustalenie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

 5. prowadzenie spraw targów i targowisk.  1. w zakresie ochrony zdrowia:


 1. tworzenie i utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,

 2. podejmowanie działań na rzecz zwalczania chorób zakaźnych,

 3. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 1. Do zakresu działań na stanowisku ds. Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu należy:


  1. w zakresie oświaty:

 1. zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,

 2. utrzymywanie tych jednostek,

 3. kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

 4. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

 5. zapewnianie dzieciom 6 - letnim rocznego przygotowania przedszkolnego,

 6. zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

 7. powierzenie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

 8. ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.


  1. w zakresie kultury fizycznej:


 1. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań

 2. prowadzenie kalendarza gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych, inicjowanie ich i udzielanie organizatorom pomocy organizacyjno-finansowej,

 3. przeprowadzanie bieżącej analizy i oceny przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, i zabezpieczenia oraz stanu przygotowania bazy sportowo turystycznej,

 4. organizowanie i udzielanie pomocy w rozwoju turystyki masowej,

 5. współdziałanie w opracowywaniu programów i organizowaniu czynnego wypoczynku świątecznego i pracy,

 6. prowadzenie ewidencji gminnej bazy sportowej,

 7. nadzorowanie i kontrolowanie urządzeń i obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na teren Gminy. Kontrolowanie ich stanu technicznego oraz warunków sanitarno porządkowych,

 8. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem imprez sportowych,

 9. wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

 10. organizowanie imprez sportowych na terenie gminy,

 11. prowadzenie zajęć sportowych poza szkolnych z młodzieżą szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej,

 12. sprawowanie nadzoru nad gminnymi obiektami sportowymi.


 1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Kancelaryjno Kadrowych i BHP należy


  1. w zakresie spraw personalnych:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

 3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

 4. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

 5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

 6. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

 7. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

 8. ewidencja czasu pracy pracowników,

 9. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

 10. przechowywanie i archiwizowanie oświadczeń majątkowych.  1. w zakresie BHP


 1. dokonywanie okresowej analizy stanu bhp,

 2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

 4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

 5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy , chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

 7. udział w dochodzeniach powypadkowych,

 8. współdziałanie ze społeczną inspekcja pracy.


  1. w zakresie organizacyjno-administracyjnym


 1. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

 2. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.


 1. Do zakresu działania Sekretariatu należy:


  1. w zakresie obsługi sekretariatu:

 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

 2. prowadzenie ewidencji korespondencji,

 3. prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu,

 4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika

 5. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

 6. zamawianie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem lub Skarbnikiem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,

 8. zapewnienie obsługi centrali telefonicznej i kserokopiarki,

 9. prowadzenie zbiorów przepisów prawnych.


  1. .w zakresie organizacji gminy:


 1. prowadzenie rejestru:

 1. skarg, wniosków,

 2. wydanych pełnomocnictw i upoważnień,

 3. zarządzeń Burmistrza

 1. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

 2. prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzanej przez:

 1. jednostki organizacyjne Urzędu i doraźne zespoły bądź osoby powołane zarządzeniem Burmistrza,

 2. organy kontrolujące gminę.


 1. Do zakresu działań Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej Urzędu należy:


  1. w zakresie obsługi informatycznej:


 1. planowanie i realizowanie polityki zakupów oprogramowania, wyposażenia i sprzętu oraz jego konserwacji,

 2. wdrażanie oprogramowania,

 3. zarządzanie siecią komputerową w Urzędzie,

 4. utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym,

 5. archiwum nośników elektronicznych,

 6. ochrona systemów i sieci informatycznych.


  1. w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznych:


 1. prowadzenie dokumentacji i archiwizacja materiałów umieszczonych na stronach BIP

 2. aktualizacja strony BIP, prowadzenie dokumentacji,

 3. prowadzenie dziennika zmian dokonywanych na stronach BIP.


 1. Do zakresu działań Stanowisku ds. Obsługi Prawnej należy:


 1. obsługa prawna Rady Miejskiej i Urzędu, w tym zastepstwa przed sądami i innymi organami

 2. opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

 3. doradztwo prawne na rzecz referatów i jednostek organizacyjnych gminy,

 4. nadzór nad stosowaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Urzędzie,

 5. opiniowanie projektów umów i porozumień,

 6. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.


 1. Do zakresu działań Stanowiska do spraw Kontroli należy prowadzenie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej na zasadach określonych w § 23 i § 24 regulaminu.


 1. . Do zakresu działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury należy:


 1. prowadzenie całokształtu działalności kulturalnej Gminy poprzez zabezpieczanie warunków funkcjonowania amatorskich zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, organizacji kulturalnych imprez masowych na terenie Gminy i wspieranie wszelkich przejawów aktywności kulturalnej jej mieszkańców,

 2. ustalenie zadań w zakresie upowszechniania kultury,

 3. przygotowywanie analiz, opracowań, projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania, tworzenia, przekształcania oraz likwidacji instytucji kultury,

 4. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych organizowanych w gminie w ramach działalności kulturalnej przez podmioty dla których gmina nie jest stałą siedzibą,

 5. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami i osobami działającymi w zakresie kultury,

 6. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów,

 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,

 8. nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.


16 .Do zakresu działania Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

 1. zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do księgozbioru będącego w jej posiadaniu,

 2. bieżące uzupełnianie księgozbioru,

 3. organizowanie imprez i kiermaszy popularyzujących książkę.
Tryb przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§ 15

 1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz , Skarbnik i kierownicy referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00-16.00.

 2. Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 3. W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Burmistrz,

Zastępca Burmistrza, Sekretarz , Skarbnik i Kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 12-15.

 1. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest podana do wiadomości w budynku Urzędu.

§ 16

Pracownik przyjmujący obywateli w sprawach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres składającego , zwięzłe określenie sprawy, podpis składającego.

§ 17

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretariat. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do referatów podlegają rejestracji w rejestrze Sekretariatu.

§ 18

 1. Właściwość w sprawach skargi i wniosków określają przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego.

 1. Skargi i wnioski rozpatrują:

1/ Burmistrz w zakresie funkcjonowania Urzędu i jednostek gminy.
2/ Referaty w zakresie ich właściwości rzeczowej.§ 19

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków koordynuje Sekretarz Miasta i Gminy, który:

 1. czuwa nad terminowym i rzetelnym rozpatrywaniem skarg i wniosków.

 2. prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 3. dokonuje okresowych analiz rozpatrywania i załatwiania skarg.


§ 20
Kierownicy referatów odpowiedzialni są za:

 1. wszechstronne wyjaśnienia oraz terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków.

 2. udzielanie rzetelnych wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza.Zasady podpisywania

§ 21
1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:
1) pisma należące do Jego właściwości, stosownie do podziału zadań pomiędzy Burmistrza,
Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
2) Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
3) Pisma w sprawach zastrzeżonych przez Burmistrza do Jego podpisu.
4) Korespondencja kierowana d

   1. Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

   2. Ministrów i kierowników urzędów centralnych,

   3. Wojewody,

   4. Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego i Marszałka Województwa,

   5. Starosty.

 1. W czasie nieobecności Burmistrza dokumenty określone w ust 1 podpisuje Zastępca Burmistrza.

 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują decyzje administracyjne oraz pisma i inne rozstrzygnięcia w zakresie nadzorowanych spraw, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.
§ 22

 1. Kierownicy referatów:

1) aprobują wstępnie pisma i decyzje w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w pkt 1, a należących
do zakresu działania referatu,

 1. Kierownicy referatów i pracownicy Urzędu podpisują na podstawie upoważnienia Burmistrza , decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 2. Pracownicy Urzędu opracowują pisma i projekty decyzji zastrzeżone do podpisu Burmistrza bądź innych upoważnionych osób i parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony, z wyłączeniem 1 egzemplarza oryginału.


Organizacja kontroli

§ 23

1.Podstawowym celem kontroli jest ocena prawidłowości działania , skuteczności doboru środków
i wykonywania zadań , a w konsekwencji:

  1. zapewnienie Burmistrzowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania sprawami

gminy i podejmowania decyzji ,

  1. doskonalenie motod pracy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

  2. zmiana działań uznanych za niewłaściwe.

 1. Kontrola winna obejmować sprawność, celowość, gospodarność, rzetelność i legalność działań.


§ 24

Na system kontroli składa się kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.
1. Kontrola zewnętrzna.
1) Kontrolę zewnętrzną wykonują referaty oraz wyznaczeni pracownicy w stosunku do
gminnych jednostek organizacyjnych.
2) Kontrole mogą być : kompleksowe, problemowe, doraźne , sprawdzające.
3) Kontrole przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez
Burmistrza ; rejestr upoważnień prowadzi Sekretariat.
4) Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli jej wyniki mogą dotyczyć jego roszczeń
albo roszczeń, praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych bądź powinowatych, bądź z
innych powodów które mogą mieć wpływ na bezstronność postępowania kontrolnego.
5) Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki ; na wniosek
kontrolującego kontrola może być przeprowadzana w innym czasie, uzgodnionym z
kierownikiem kontrolowanej jednostki.
6) Przed rozpoczęciem czynności kontrolujący zawiadamia kierownika kontrolowaneje jednostki
o terminie i przedmiocie kontroli.
7) Obowiązkiem kontrolującego jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego; w razie
stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz określenie
osób za nie odpowiedzialnych.
8) Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dokumentów i innych dowodów.
9) W toku kontroli magazynów, kasy i innych składników materiałowych winna brać udział
osoba odpowiedzialna za badane zagadnienie; w razie niemożności takiego udziału , kierownik
jednostki kontrolowanej wyznacza w tym celu odpowiednie przedstawicielstwo.
10) W razie potrzeby kontrolujący zabezpiecza dowody niezbędne do dalszego postępowania.
11) Kontrolujący może żądać wyjaśnień od pracowników jednostki kontrolowanej.
12) Kontrolujący informuje kierownika kontrolowanej jednostki o ujawnionych uchybienach ,
wskazując na celowość niezwłocznego podjęcia środków zabezpieczających i usprawniających
stosownie zapisany w protokole.
13) W razie ujawnienia zdarzeń uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa
zawiadamia o tym Burmistrza.
14) Ustalenia kontroli opisuje się w protokole, który powinien określać fakty stanowiące
podstawę oceny działalności kontrolowanej jednostki, zwłaszcza konkretne uchybienia i
nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.
15) Protokół winien ponadto zawierać:
a) nazwę kontrolowanej jednostki,
b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
c) określenie przedmiotu kontroli,
d) spis załączników.
16) Protokół kontroli podpisuje osoba kontrolująca i kierownik jednostki kontrolowanej oraz
główny księgowy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe bądź ewidencji księgowej.
17) Jeżeli kierownik bądź główny księgowy odmawiają podpisania protokołu, winni złożyć na tę
okoliczność wyjaśnienia.
18) Kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić Burmistrzowi wyjaśnienia do ustaleń
protokołu , w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
19) Na wniosek kontrolującego, kierownik kontrolowanej jednostki organizuje naradę
pokontrolną , celem omówienia ustaleń i określenia środków zmierzających do usprawinienia
badanej działalności ; z narady sporządza się protokół.
20) W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień Burmistrz kieruje do
kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne w terminie 14 dni od podpisania protokołu
bądź narady pokontrolnej.
21) Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem
źródeł i przyczyn nieprawidłowości i chybień, osób odpowiedzialnych za ich powstanie i
zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz do
usprawnienia badanej działalności.
22) W przypadkach uzasadnionych wynikami kontroli, wystąpienie może zawierać wnioski o
pociągnięcie do określonej prawem odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ujawnione
uchybienia i nie prawidłowości.
23) Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zalecenia i
wnioski pokontrolne w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.
24) Kontrole doraźne i sprawdzające mogą dotyczyć między innymi:
a) zebrania informacji ,
b) badania spraw wynikających ze skarg i wniosków oraz listów,
c) badania dokumentów i innych materiałów jednostek organizacyjnych gminy,
d) sprawdzenia rzetelności odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

  1. W kontrolach doraźnych i sprawdzających można stosować uproszczone postępowanie

kontrolne; polegające na sporządzeniu z kontroli sprawozdania.
Sprawozdanie podpisuje przeprowadzający kontrolę i zapoznaje z jego ustaleniami kierownika kontrolowanej jednostki.

  1. Jeżeli wyniki kontroli doraźnej i sprawdzającej wskazują na uchybienia i nieprawidłowości, z kontroli sporządza się protokół.


 1. Kontrola wewnętrzna

1) Kontrola wewnętrzna jest wykonywana w formie:
a) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom i obejmuje w szczególności badanie projektów dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
b) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo; bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub innymi szkodami,
c) kontroli następnej obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów dokonanych już czynności.

  1. Czynności kontroli wewnętrznej dokonują:

a) kierownicy referatów i ich zastępcy w zakresie swoich uprawnień i obowiązków,
b) Skarbnik,
c) pracownik zajmujący stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych w zakresie prawidłowości
funkcjonowania Urzędu,
d) pracownik zajmujący stanowisko d/s kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania
środkami budżetowymi oraz prowadzenia rachunkowości ,

e) pracownik zajmujący stanowisko do spraw obrony cywilnej w zakresie przestrzegania ochrony informacji .
3. Na dowód dokonania kontroli dokumentu kontrolujący opatruje go podpisem, datą oraz
informacją o zakresie kontroli dokumentu.

 1. W przypadku ujawnienia nieprawidłowści w toku kontroli wstępnej kontrolujący:

a) odmówi aprobaty nierzetelnych dokumentów i zawiadomi o tym przełożonych pracownika
odpowiedzialnego za ich przygotowanie,
b) zwróci nieprawidłowe dokumenty, właściwemu pracownikowi, z wnioskiem o dokonanie
zmian lub uzupełnień.

 1. W przypadku ujawnienia czynu mającego cechy przestępstwa kontrolujący zawiadamia o tym Burmistrza i równocześnie zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

 2. Do przeprowadzania i dokumentowania wyników kontroli wewnętrznej stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli zewnętrznej.Zasady opracowania aktów prawnych Burmistrza.
§ 25

 1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:

1) uchwał Rady, stanowiących przepisy prawa miejscowego.
2) Uchwał Rady.
3) Zarządzeń porządkowych Burmistrza.
4) Zarządzeń Burmistrza.
5) Postanowień Burmistrza.

 1. Projekty uchwał oraz zarządzeń stanowiące przepisy prawa miejscowego winny być opracowane stosownie do przepisów art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami ).

 2. Zarządzeniem Burmistrza jest akt prawny zawierający rozstrzygnięcie gospodarcze, finansowe lub organizacyjne.

 3. Postanowienia wydaje Burmistrz, jeżeli wynika to z przepisu szczególnego.

 4. Opracowanie projektu aktu prawnego należy do referatu - stanowiska właściwego w sprawie.

 5. Przygotowanie projektów aktów, których wydanie wynika z treści przepisów prawnych, podejmuje właściwa rzeczowo komórka bezzwłocznie po ogłoszeniu przepisów.

 6. Do opracowania projektu aktu prawnego można stosować - odpowiednio “Zasady techniki prawodawczej”, stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i techniki prawodawczej ( Dz.U. 100, poz. 908 )

 7. Projekt aktu prawnego winien zawierać :

1/ oznaczenie rodzaju aktu i organu, który go wydaje,
2/ datę aktu,
3/ zwięzłe określenie przedmiotu,
4/ podstawę prawną,
5/ treść aktu,
6/ oznaczenie organu realizującego,
7/ określenie terminu wejścia w życie.

 1. Do projektu aktu należy dołączyć uzasadnienie, zawierające m.innymi:

1/ uzasadnienie potrzeby podjęcia aktu,
2/ krótkie syntetyczne przedstawienie proponowanych rozwiązań, obowiązków,
3/ kosztów wprowadzenie w życie aktu; to jest kosztów związanych z oddziaływaniem aktu na zwiększenia bądź zmniejszenia dochodów, lub wydatków, bądź bezpośrednich kosztów wprowadzenia aktów w życie.

 1. Projekty aktów prawnych Burmistrza wymagają:

1) zaopiniowania przez radcę prawnego pod względem prawnym i i redakcyjnym ,
2) uzgodnienia z Sekretarzem, jeżeli akt ma wywoływać skutki w sferze organizacji lub
funkcjonowania Urzędu bądź jednostek gminy,
3) uzgodnienie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy, jeżeli akt pociąga skutki finansowe,
4) jeżeli projekt aktu nie nasuwa uwag, jego uzgodnienie następuje przez zamieszczenie na
projekcie zapisu np.”bez uwag”, oraz podpisu osoby uzgadniającej i daty; w przypadku
nasuwających zastrzeżeń i uwag - należy uwagi, wnioski, propozycje zmian i uzupełnienia
zawrzeć na piśmie,
5) projekty aktów prawnych należy sporządzać w 3 egzemplarzach, przy czym akty wymagające
ogłoszenia, zatwierdzenia przez Radę i wywołujące skutki finansowe - w 5 egzemplarzach,
6) ewidencję aktów prawny ch Burmistrza prowadzi Sekretariat.

11. Kierownik referatu bądź stanowisko któremu powierzono wykonanie aktu zobowiązane jest:
1/ wykonać w odpowiedniej ilości kopię aktu i przekazać je jednostkom , na które nałożono
obowiązek realizacji zadań.
2/ podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie pełnej realizacji aktu,
3/ prowadzić kontrolę realizacji aktu oraz składać sprawozdania lub informacje cząstkową
w określonych terminach.


Załącznik Nr 1
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy
w Rydzynie


WYKAZ
REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY
URZĘDU MIASTA I GMINY RYDZYNA

 

Lp

 

Referat

Stanowisko

 

 

Symbol  literowy

referatu stanowiska

 

 

Zatrudnienie

w etatach

 

1.

 

Referat  Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

GPKR

 

4

 

2.

 

 

Referat Finansów i Budżetu

 

 

FB

 

7

 

3.

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

USC

 

1

 

4.

 

Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności

 

 

SEL

 

1

 

5.

 

Stanowisko do spraw Ochrony Cywilnej

 

 

OC

 

½

 

6.

 

Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

P – poż.

 

umowa

zlecenie

 

7.

 

 

Stanowisko do spraw Obsługi Rady Miejskiej

 

BR

 

1

 

8.

 

Stanowisko do spraw Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia

 

 

DGZ

 

1

 

9.

 

 

Stanowisko do spraw Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu

 

 

OKF

 

umowa

zlecenie

 

 

 

 

10.

 

 

Stanowisko do spraw Kancelaryjno –Kadrowych

i BHP

 

 

SKK

 

1

 

11

.

 

Sekretariat

 

SEK

 

1

 

12.

 

 

Stanowisko do  spraw Obsługi Informatycznej

 

INF

 

1

 

13.

 

 

Stanowisko Radcy Prawnego

 

RP

 

½

 

14.

 

 

Stanowisko do spraw Kontroli

 

K

 

1

 

15.

 

 

Rydzyński Ośrodek Kultury

 

ROK

 

3

 

16.

 

 

Miejsko Gminna Biblioteka

 

 

MGB

 

1,½  

 

17.

 

 

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obsługi Urzędu

 

 

              -

 

10
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 1990-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl